Discussion:
Szara karta
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
SOR
2005-02-20 00:07:02 UTC
Permalink
Raw Message
Witam,
Jak uzyskaæ neutralnie szar± powierzchniê do pomiaru balansu bieli. Ogl±dam
sobie próbnik te³ multiblitza i "szarych kart" jest tu kilka, tyle, ¿e ka¿da
w innym odcieniu.
Mo¿e czas siê szarpn±æ na kartê kodaka.
Tomek
Marcin M. Nagraba
2005-02-20 06:44:47 UTC
Permalink
Raw Message
Post by SOR
Witam,
Jak uzyskaæ neutralnie szar± powierzchniê do pomiaru balansu bieli.
Ogl±dam sobie próbnik te³ multiblitza i "szarych kart" jest tu kilka,
tyle, ¿e ka¿da w innym odcieniu.
Idealnie szara karta to taka, której warto¶ci *a i *b (w modelu barwnym
L*a*b) wynosz± zero.
Je¶li nie dysponujesz dostêpem do kolorymetru lub jeszcze lepiej
spektrofotometru to nie jeste¶ w stanie zmierzyæ tych warto¶ci.
Post by SOR
Mo¿e czas siê szarpn±æ na kartê kodaka.
Je¶li ma s³u¿yæ do balansu kolorystycznego (a nie do pomiaru o¶wietlenia
sceny) to lepiej kupiæ taki ma³y i porêczny zestaw jak pokazany tutaj:
http://www.rawworkflow.com/products/whibal/
--
Marcin M. Nagraba
SOR
2005-02-20 09:37:45 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Marcin M. Nagraba
Je¶li nie dysponujesz dostêpem do kolorymetru lub jeszcze lepiej
spektrofotometru to nie jeste¶ w stanie zmierzyæ tych warto¶ci.
Tak siê sk³ada, ¿e mam dostêp do laboratorium politechniki ale co dalej.
Jakie materia³y testowaæ. Przecie¿ nie pozbieram wszystkich
monochromatycznych przedmiotów z okolicy i nie powiem zmierzcie mi to. A jak
siê oka¿e, ¿e najlepszy jest ulubiony szalik ta¶ciowej.
Post by Marcin M. Nagraba
Je¶li ma s³u¿yæ do balansu kolorystycznego (a nie do pomiaru o¶wietlenia
http://www.rawworkflow.com/products/whibal/
Wszystko wygl±da super, ale to nie mój pu³ap cenowy. Jest jaka¶ tañsza
alternatywa.
Tomek
Marcin M. Nagraba
2005-02-20 11:47:28 UTC
Permalink
Raw Message
Post by SOR
Tak siê sk³ada, ¿e mam dostêp do laboratorium politechniki ale co
dalej. Jakie materia³y testowaæ. Przecie¿ nie pozbieram wszystkich
monochromatycznych przedmiotów z okolicy i nie powiem zmierzcie mi
to. A jak siê oka¿e, ¿e najlepszy jest ulubiony szalik ta¶ciowej.
Tote¿ ja nikogo nie namawiam by samemu wykonywa³ wzorcow± szar± kartê.
Pyta³e¶ o metodê to ci j± poda³em.
Je¶li natomiast kto¶ jest takim hardcorowcem i chcia³by zrobiæ j± samemu (i
tanio) to:
a) niech zgromadzi sobie mnóstwo szarych pod³o¿y - jak bêdzie mia³ szczê¶cie
to które¶ z nich po pomiarach mo¿e siê okazaæ bliskie idea³owi
b) kupuje czarn± i bia³± farbê - miesza j± do szaro¶ci - mierzy miernikiem
kolor - wprowadza odpowiedni± korektê dodaj±c niebiesk±, ¿ó³t±, zielon± lub
czerwon± farbê w zale¿no¶ci od potrzeby - znów mierzy - i tak w kó³ko do
osi±gniêcia satysfakcjonuj±cego rezultatu.

A jak kto¶ szanuje swój czas i spokój to kupuje gotow±.
Post by SOR
Post by Marcin M. Nagraba
Je¶li ma s³u¿yæ do balansu kolorystycznego (a nie do pomiaru
o¶wietlenia sceny) to lepiej kupiæ taki ma³y i porêczny zestaw jak
pokazany tutaj: http://www.rawworkflow.com/products/whibal/
Wszystko wygl±da super, ale to nie mój pu³ap cenowy. Jest jaka¶ tañsza
alternatywa.
Mo¿e szalik te¶ciowej? Kto wie....
--
Marcin M. Nagraba
Pooh
2005-02-20 19:21:44 UTC
Permalink
Raw Message
znów mierzy - i tak w kółko do
osiągnięcia satysfakcjonującego rezultatu.
A po wyschnięciu farby i tak co innego wyjdzie :P
--
Pozdrawiam
Pooh
Polecam:
http://www.pooh.priv.pl/ http://www.romanro.art.pl/
SOR
2005-02-20 09:48:35 UTC
Permalink
Raw Message
Jeszcze jedna w±tpliwo¶æ. W moim aparacie szaro¶æ ma wype³niaæ ca³y kadr
(tak przynajmniej mówi instrukcja do D70) , wiêc karty które pokaza³e¶ w
linku s± chyba za ma³e, chocia¿ super, ¿e siêmieszcz± w kieszeni.
Tomek
-= Radek =-
2005-02-20 10:02:10 UTC
Permalink
Raw Message
Post by SOR
Mo¿e czas siê szarpn±æ na kartê kodaka.
Obejrzyj to:
http://www.foto7.com.pl/lastolite/ezybalance.htm
sk³ada siê to jak blende do torebeczki wielko¶ci opakowania na CD, tyle ¿e
grubsze :)
--
czeczot
www.radekczeczotka.prv.pl
gg: 1039723
Jarek Grabek
2005-02-20 10:44:31 UTC
Permalink
Raw Message
Post by -= Radek =-
http://www.foto7.com.pl/lastolite/ezybalance.htm
składa się to jak blende do torebeczki wielkości opakowania na CD, tyle że
grubsze :)
Cholera, gdzie tam są ceny?
I to nie tylko tego produktu...
--
Pozdrawiam
Jarek
gg-2023904
-= Radek =-
2005-02-20 10:49:37 UTC
Permalink
Raw Message
Cholera, gdzie tam s± ceny?
I to nie tylko tego produktu...
Chyba musisz do niech napisaæ po cenniki poszczególnych firm
--
czeczot
www.radekczeczotka.prv.pl
gg: 1039723
Senn
2005-02-20 11:29:33 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jarek Grabek
Post by -= Radek =-
http://www.foto7.com.pl/lastolite/ezybalance.htm
składa się to jak blende do torebeczki wielkości opakowania na CD, tyle że
grubsze :)
Cholera, gdzie tam są ceny?
I to nie tylko tego produktu...
http://tinyurl.com/58we8


i szukamy dalej :)

--
Senn
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Senn
2005-02-20 11:32:47 UTC
Permalink
Raw Message
Senn <***@WYTNIJ.gazeta.pl> napisał(a):

http://www.dfoto.pl/sklep/customer/product.php?productid=669&cat=5&page=1


http://kszo.foto.pl/szczegoly.php?przedm=1684286&grupa_p=1--
Senn
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Loading...